Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Para aproveitar as axudas á rehabilitación da UEREDACCIÓN · PUBLICADO O 05 DE MAIO DE 2022 · (0)Nunca se ofreceron axudas coa intensidade que se vai a producir, nin as condicións da fiscalidade foron tan favorables para que ninguén quede atrás. O Consello Xeral de Economistas de España e o Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España traballaron conxuntamente a “Guía sobre desgravacións fiscais para rehabilitación de vivendas e edificios residenciais a través dos fondos Next Generation".


A guía distribuirase entre os colexiados de ambos colectivos (55.000 economistas e máis de 47.000 arquitectos), para que actúen como correa de transmisión. Existe unha dotación de 6.820 millóns de euros enfocada fundamentalmente á rehabilitación do parque edificado en España, no que máis do 80% dos edificios sitúase nun nivel malo ou moi malo en termos de emisións e de consumo enerxético. É por iso que ambas as organizacións animan a particulares e comunidades de veciños a aproveitar os incentivos. 

Estas axudas públicas están exentas de tributar no IRPF e, en caso de acometer este tipo de reformas sen solicitar a subvención, tamén poden deducirse na declaración de Facenda o total do investimento ata o límite fiscal.

Nas primeiras páxinas da Guía, contextualízase a orixe dos novos beneficios fiscais para actuacións de rehabilitación doReal Decreto-lei 19/2021 redactado no marco dos Fondos  Next  Generation; e realízase unha introdución dos principais impostos que afectan á actividade, o IVE e o IRPF. Máis adiante expóñense os beneficios fiscais regulados en devandito  RD-lei, que afectan tanto as actuacións de rehabilitación como ás axudas económicas a actuacións de rehabilitación recollidas no  RD 853/2021 e das convocatorias de Programas  PREE,  PREE 5000. A continuación, abórdanse os parámetros que han de cumprir as actuacións de rehabilitación para beneficiarse do tipo reducido de IVE do 10%. Por último, desenvólvense varios exemplos que permiten comprender a aplicación de todos estes beneficios e deducións en torno ao estudo de casos prácticos.

Na presentación que se fixo hai uns días participaron Francisco Javier Martín, director xeral de Vivenda e Chan do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana ( MITMA) ; os dous máximos  representantes do Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España e do Consello Xeral de Economistas de España, Marta  Vall- llossera e Valentín  Pich, respectivamente; así como os autores da Guía. Francisco Javier Martín sinalou “a singular oportunidade que se presenta de abordar con ambición a renovación das vivendas e mellorar a habitabilidade, a accesibilidade e a conservación dos edificios, pero sen esquecer as melloras no comportamento enerxético”. 

Marta Vall-llossera, presidenta do CSCAE, cre que “os fondos Next Generation abren a porta a unha onda de renovación de vivendas sen precedentes en España, que ha de ser o inicio dun cambio cultural necesario, pero, para facelo posible, é preciso un marco económico e normativo que facilite a toma de decisións, con axudas, reducións impositivas e desgravacións fiscais”. E Valentín Pich lembrou que, “aínda que as axudas públicas deben de tributar nos perceptores polo Imposto sobre a Renda (IRPF), nesta ocasión o lexislador declarou exentas as outorgadas ámellora da eficiencia enerxética”, aínda que matizou que “á hora de aplicar os beneficios fiscais non deben de terse en conta ditas subvencións”. O incentivo fiscal desaparece xa en 2023.

AS PRINCIPAIS CONSIDERACIÓNS: 

1.     Antes de acometer calquera obra, débese ter un certificado enerxético expedido por profesional competente econtar con outro certificado á finalización da obra.

2.     Os incentivos, tanto para a redución de demanda de calefacción e refrixeración como para a mellora de consumo en enerxía primaria non renovable, tamén poden aplicarse para as vivendas que se teñan en arrendamento.

3.     Se se acometen obras polas comunidades de veciños para mellora enerxética, cada veciño poderá desgravarse en función da súa cota de participación na comunidade.

4.     O período impositivo para aplicar o incentivo fiscal no IRPF é no que se expide o certificado polo técnico competente e non antes, polo que se queremos aplicala en 2022 é obrigatorio que se expida o certificado este ano.

5.     As subvencións obtidas para a axuda á rehabilitación concedidas en virtude dos distintos programas non se teñen en conta para a aplicación dos beneficios fiscais.

6.     Unha mesma obra non pode dar lugar a máis dun incentivo fiscal, polo que se se queren aplicar varios beneficios fiscais hanse de realizar obras diferentes por separado.

7.     Para a aplicación do tipo reducido do IVE para as obras de rehabilitación de edificios, é necesario que o obxecto principal das obras sexa a construción da edificación e que o custo exceda do 25% do prezo de adquisición.

8.     Tamén tributan ao tipo reducido do 10% as execucións de obras cando os contratos formalícense entre o promotor e o contratista directamente cando se traten de construcións ou rehabilitación de edificios.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)